بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
کسب مدال طلای جهان توسط دانش آموزان قهرمانمان
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
صبحگاه اولین روز سال تحصیلی در دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
صبحگاه اولین روز سال تحصیلی در دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
صبحگاه اولین روز سال تحصیلی در دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
صبحگاه اولین روز سال تحصیلی در دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
صبحگاه اولین روز سال تحصیلی در دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
مجله الکترونیک دانش آموزان (سال 95) لطفا کلیک نمایید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
مدیریت دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
برخی از افتخارآفرینان دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
مدرسه شاد دانش آموز توانمند
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
اردوهای متنوع یک روزه درون شهری
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
حیاط دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
IMC افتخارآفرینان جشنواره خوارزمی و مسابقات جهانی
Bootstrap Slider