همایش شب کنکور با حصور دکتر محمدرضا ذاکر
همایش شب کنکور با حصور دکتر محمدرضا ذاکر
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
مدرسه شاد دانش آموز توانمند
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
افتخارآفرینان مشاورسفید در مسابقات جهانی
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
افتخارآفرینان دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
افتخارآفرینان دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
افتخارآفرینان دبیرستان تفکرسفید
Bootstrap Slider