پایه : نهم


ریاضی نهم تدریس19 فروردین -1 : فصل هفتم
ریاضی نهم تدریس19 فروردین -2 : فصل هفتم
فارسی نهم : حل سوالات کار در منزل5- نکات مربوط به افعال اسنادی
مطالعات اجتماعی نهم : سوالات
مطالعات اجتماعی نهم : تدریس درس ( 17 ) بخش اول
مطالعات اجتماعی نهم : تدریس درس ( 17 ) بخش دوم
مطالعات اجتماعی نهم : تدریس درس ( 18 )
فارسی نهم 99/1/23 : معنی درس چهاردهم- قسمت اول
فارسی نهم 99/1/23 : حل سوالات کار در منزل6
عربی : درس نهم(جلسه اول)
عربی : درس نهم(جلسه دوم)
زبان انگلیسی : Discussion- inventions and Discoveries-- Mr.Keshani High plus
ریاضی نهم 25 فروردین : فصل هفتم
ریاضی نهم 25 فروردین 2 : فصل هفتم
مطالعات اجتماعی نهم : تدریس درس ( 19 )
ریاضی نهم 27 فروردین-1 : فصل هفتم
ریاضی نهم 27 فروردین -2 : فصل هفتم
عربی(جلسه سوم) : حل تمارین درس نهم
عربی(جلسه چهارم) : حل تمارین درس نهم
عربی(جلسه پنجم) : حل تست درس نهم
علوم نهم فصل 13 : فصل13
مطالعات اجتماعی نهم : تدریس درس ( 20 )
فارسی نهم 99/1/26 : معنی درس چهاردهم - قسمت دوم
فارسی نهم درس14 99/1/30 : معنی قسمت پایانی متن پیدای پنهان
عربی جلسه ششم : درس دهم قسمت اول
عربی جلسه هفتم : درس دهم قسمت دوم
فارسی نهم : معنی شعر درس چهاردهم 99/2/2
عربی جلسه هشتم : تمرینات درس دهم
عربی جلسه نهم : تمرینات درس دهم
فارسی نهم - درس چهاردهم : نکته زبانی مبحث قید
عربی جلسه دهم : تمرینات درس دهم کتاب کار
فارسی نهم مورخه 99/2/9 : حل تمارین کتاب فارسی و کتاب کار
فارسی نهم 99/2/16 : ضمایر ونقش آنها در جمله
مطالعات اجتماعی نهم : تدریس درس ( 21 )
مطالعات اجتماعی نهم : تدریس درس ( 22 )
مطالعات اجتماعی نهم : تدریس درس ( 23 )
مطالعات اجتماعی نهم : تدریس درس ( 24 )
مطالعات اجتماعی نهم : توضیح در مورد نحوه ارزشیابی پایانی درس مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی نهم : فایل بارم بندی مطالعات
مطالعات اجتماعی نهم : نمونه سوال خرداد ماه مطالعات اجتماعی