پایه : هشتم


ریاضی هشتم تدریس 19 فروردین : فصل نهم
ریاضی هشتم تدریس 19 فروردین-2 : فصل نهم
زبان انگلیسی ترمیک : review of Gerund and infinitive+ passive voice--Mr. Keshani High
زبان انگلیسی ترمیک : practice/active and passive voice-- Mr. Keshani High
زبان انگلیسی : the passive voice - Questions-- Mr.Keshani High
مطالعات اجتماعی : تدریس درس 18 جغرافی
زبان هشتم غفاری : جلسه چهارشنبه 20 فروردین کتاب پراسپکت(هشتم)
زبان هشتم غفاری : جلسه شنبه 23 فروردین کتاب تاپ ناچ(هشتم)
زبان هشتم غفاری : دوشنبه 25 فروردین تمرین پراسپکت هشتم غفاری
ریاضی هشتم تدریس 25 فروردین : فصل نهم
ادبیات فارسی هشتم : 069
زبان هشتم غفاری : جلسه چهارشنبه 27 فروردین کتاب تاپ ناچ درس 4 قسمت ریدینگ (هشتم)
زبان هشتم غفاری : جلسه شنبه 30فروردین پارافریز متن هشتم)
زبان انگلیسی : Topnotch 2B unit 9 reading practice-- Mr.Keshani
زبان- دانیالی : short story
زبان- دانیالی : Reading unit 9
مطالعات اجتماعی : تدریس فصل 10 جغرافی- دوشنبه 1 اردیبهشت
زبان- دانیالی : prospect - دانیالی - اول اردیبهشت 99
زبان هشتم غفاری : جلسه چهارشنبه 3 اردیبهشت دیسکاشن (هشتم)
زبان- دانیالی : Free discussion about money - unit 10- Daniali سوم اردیبهشت
زبان- دانیالی : -Daniali unit 10 - photo story - superlative and comparative adjectives - 6 ordibehesht
زبان- دانیالی : prospect - دانیالی - نهم اردیبهشت 99
زبان- دانیالی : ANIMATION - 29 APRIL - 8TH
مطالعات اجتماعی : تدریس درس 21 جغرافی هشتم - شنبه 13 اردیبهشت
زبان- دانیالی : Daniali - superlative and comparative adjective-سیزدهم اردیبهشت 99
زبان- دانیالی : دانیالی - هشتم prospect - review - پانزدهم اردیبهشت
زبان- دانیالی : grammar ( too & Enough) aniali - هفدهم اردیبهشت
زبان- دانیالی : Daniali - TOP NOTCH - UNIT 10 LISTENING 8TH
مطالعات اجتماعی : تدریس درس 22 جغرافی هشتم - دوشنبه 22 اردیبهشت
زبان- دانیالی : prospect - دانیالی -بیست و دوم اردیبهشت 99
زبان- دانیالی : Daniali - reading / 24 Ordibehesht
زبان- دانیالی : Daniali - reading2 / 26 Ordibehesht