پایه : هفتم


زبان هفتم غفاری : جلسه چهارشنبه 20 فروردین کتاب پراسپکت(هفتم)
زبان هفتم غفاری : جلسه شنبه 23 فروردین کتاب تاپ ناچ(هفتم)
ریاضی جلسه اول : اعداد صحیح/شمارنده ها/اعداد اول
ریاضی جلسه دوم : اعداد صحیح/شمارنده ها/اعداد اول
ریاضی جلسه سوم : اعداد صحیح/شمارنده ها/اعداد اول
زبان انگلیسی : (top notch unit 13 part one(23/1/99
زبان انگلیسی : (top notch unit 13 part two(23/1/99
زبان انگلیسی : prospect unit 7
مطالعات اجتماعی : تدریس درس 19 تاریخ
زبان هفتم غفاری : دوشنبه 25 فروردین تمرین پراسپکت هفتم غفاری
ریاضی جلسه چهارم : بردار،مختصات،معادله
ریاضی جلسه پنجم : بردار،مختصات،معادله
ریاضی جلسه ششم : بردار،مختصات،معادله
زبان هفتم غفاری : جلسه چهارشنبه 27فروردین کتاب تاپ ناچ درس 4 قسمت ریدینگ(هفتم)
ریاضی جلسه هغتم : بردار،مختصات،معادله
ریاضی جلسه هشتم : بردار،مختصات،معادله
ریاضی جاسه نهم : بردار،مختصات،معادله
زبان هفتم غفاری : جلسه شنبه 30فروردین پارافریز متن (هفتم)
زبان : داستان کوتاه
زبان- دانیالی : Reading unit 9
زبان- دانیالی : prospect - دانیالی - اول اردیبهشت 99
زبان هفتم غفاری : جلسه چهارشنبه 3 اردیبهشت دیسکاشن (هفتم)
زبان- دانیالی : Free discussion about money - unit 10- Daniali سوم اردیبهشت
ریاضی جاسه دهم : احتمال/نمودار ها
مطالعات اجتماعی : تدریس درس 20 تاریخ هفتم- 6 اردیبهشت
زبان- دانیالی : -Daniali unit 10 - photo story - superlative and comparative adjectives
زبان- دانیالی : prospect - 99.02.08 - Daniali
زبان- دانیالی : ANIMATION - 29 APRIL - 7TH
مطالعات اجتماعی : تدریس درس 21 تاریخ - شنبه 13 اردیبهشت
زبان- دانیالی : Daniali - superlative and comparative adjective-سیزدهم اردیبهشت 99
زبان- دانیالی : پانزدهم اردیبهشت - مرور پراسپکت
کلیپ شماره 3 فارسی هفتم : کلیپ شماره 3 فارسی هفتم
زبان- دانیالی : Dgrammar ( too & Enogh) aniali - هفدهم اردیبهشت
مطالعات اجتماعی : تدریس درس 22 تاریخ هفتم - شنبه 20 اردیبهشت
زبان- دانیالی : Daniali - TOP NOTCH - UNIT 10 LISTENING 7TH
زبان- دانیالی : prospect - دانیالی -بیست و دوم اردیبهشت 99
زبان- دانیالی : Daniali - reading / 24 Ordibehesht
زبان- دانیالی : Daniali - reading2 / 26 Ordibehesht